کمترین: 
2.054
بیشترین: 
2.0815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0815
زمان: 
1/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2.0815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:08","price":2.0629},{"date":"1398/01/27 00:32","price":2.0637},{"date":"1398/01/27 01:08","price":2.064},{"date":"1398/01/27 01:32","price":2.0644},{"date":"1398/01/27 02:08","price":2.064},{"date":"1398/01/27 03:08","price":2.0624},{"date":"1398/01/27 03:32","price":2.061},{"date":"1398/01/27 04:08","price":2.0608},{"date":"1398/01/27 04:32","price":2.0603},{"date":"1398/01/27 05:08","price":2.0624},{"date":"1398/01/27 05:32","price":2.06},{"date":"1398/01/27 06:08","price":2.0573},{"date":"1398/01/27 06:32","price":2.0557},{"date":"1398/01/27 07:08","price":2.0545},{"date":"1398/01/27 07:32","price":2.0544},{"date":"1398/01/27 08:08","price":2.0548},{"date":"1398/01/27 08:32","price":2.0559},{"date":"1398/01/27 09:08","price":2.0564},{"date":"1398/01/27 09:32","price":2.057},{"date":"1398/01/27 10:08","price":2.0577},{"date":"1398/01/27 10:32","price":2.0558},{"date":"1398/01/27 11:08","price":2.054},{"date":"1398/01/27 11:32","price":2.0543},{"date":"1398/01/27 12:08","price":2.0556},{"date":"1398/01/27 13:08","price":2.055},{"date":"1398/01/27 13:32","price":2.0588},{"date":"1398/01/27 14:08","price":2.0575},{"date":"1398/01/27 14:32","price":2.0616},{"date":"1398/01/27 15:08","price":2.0642},{"date":"1398/01/27 16:08","price":2.064},{"date":"1398/01/27 17:08","price":2.0688},{"date":"1398/01/27 17:32","price":2.0661},{"date":"1398/01/27 18:08","price":2.0644},{"date":"1398/01/27 19:08","price":2.0621},{"date":"1398/01/27 20:08","price":2.0677},{"date":"1398/01/27 20:32","price":2.0728},{"date":"1398/01/27 21:08","price":2.073},{"date":"1398/01/27 21:32","price":2.0726},{"date":"1398/01/27 22:08","price":2.0751},{"date":"1398/01/27 22:32","price":2.0747},{"date":"1398/01/27 23:08","price":2.0811},{"date":"1398/01/27 23:32","price":2.0815}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399