کمترین: 
70.89
بیشترین: 
71.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.75
زمان: 
1/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 71.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:08","price":71.2},{"date":"1398/01/27 00:32","price":71.26},{"date":"1398/01/27 01:08","price":71.27},{"date":"1398/01/27 01:32","price":71.28},{"date":"1398/01/27 02:08","price":71.29},{"date":"1398/01/27 03:08","price":71.26},{"date":"1398/01/27 05:08","price":71.24},{"date":"1398/01/27 05:32","price":71.16},{"date":"1398/01/27 06:08","price":71.06},{"date":"1398/01/27 06:32","price":71.02},{"date":"1398/01/27 07:08","price":70.96},{"date":"1398/01/27 07:32","price":70.99},{"date":"1398/01/27 08:08","price":70.97},{"date":"1398/01/27 08:32","price":70.99},{"date":"1398/01/27 09:08","price":71},{"date":"1398/01/27 09:32","price":71.03},{"date":"1398/01/27 10:08","price":71.05},{"date":"1398/01/27 10:32","price":71},{"date":"1398/01/27 11:08","price":70.91},{"date":"1398/01/27 11:32","price":70.94},{"date":"1398/01/27 13:08","price":70.89},{"date":"1398/01/27 13:32","price":70.98},{"date":"1398/01/27 14:08","price":70.91},{"date":"1398/01/27 14:32","price":71.11},{"date":"1398/01/27 15:08","price":71.28},{"date":"1398/01/27 16:08","price":71.25},{"date":"1398/01/27 17:08","price":71.36},{"date":"1398/01/27 17:32","price":71.28},{"date":"1398/01/27 18:08","price":71.18},{"date":"1398/01/27 19:08","price":71.03},{"date":"1398/01/27 20:08","price":71.13},{"date":"1398/01/27 20:32","price":71.31},{"date":"1398/01/27 21:08","price":71.35},{"date":"1398/01/27 21:32","price":71.32},{"date":"1398/01/27 22:08","price":71.44},{"date":"1398/01/27 22:32","price":71.41},{"date":"1398/01/27 23:08","price":71.73},{"date":"1398/01/27 23:32","price":71.75}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399