کمترین: 
63.23
بیشترین: 
64.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.09
زمان: 
1/27 23:32
قیمت نفت سبک امروز 27 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 64.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:08","price":63.45},{"date":"1398/01/27 00:32","price":63.52},{"date":"1398/01/27 01:32","price":63.57},{"date":"1398/01/27 02:08","price":63.56},{"date":"1398/01/27 03:08","price":63.52},{"date":"1398/01/27 03:32","price":63.5},{"date":"1398/01/27 04:08","price":63.51},{"date":"1398/01/27 04:32","price":63.48},{"date":"1398/01/27 05:08","price":63.54},{"date":"1398/01/27 05:32","price":63.44},{"date":"1398/01/27 06:08","price":63.38},{"date":"1398/01/27 06:32","price":63.34},{"date":"1398/01/27 07:08","price":63.29},{"date":"1398/01/27 07:32","price":63.34},{"date":"1398/01/27 08:08","price":63.33},{"date":"1398/01/27 08:32","price":63.32},{"date":"1398/01/27 09:08","price":63.31},{"date":"1398/01/27 09:32","price":63.37},{"date":"1398/01/27 10:32","price":63.31},{"date":"1398/01/27 11:08","price":63.27},{"date":"1398/01/27 11:32","price":63.3},{"date":"1398/01/27 12:08","price":63.32},{"date":"1398/01/27 13:08","price":63.29},{"date":"1398/01/27 13:32","price":63.3},{"date":"1398/01/27 14:08","price":63.23},{"date":"1398/01/27 14:32","price":63.41},{"date":"1398/01/27 15:08","price":63.55},{"date":"1398/01/27 16:08","price":63.52},{"date":"1398/01/27 17:08","price":63.76},{"date":"1398/01/27 17:32","price":63.66},{"date":"1398/01/27 18:08","price":63.52},{"date":"1398/01/27 19:08","price":63.41},{"date":"1398/01/27 20:08","price":63.49},{"date":"1398/01/27 20:32","price":63.67},{"date":"1398/01/27 21:32","price":63.64},{"date":"1398/01/27 22:08","price":63.72},{"date":"1398/01/27 22:32","price":63.71},{"date":"1398/01/27 23:08","price":64.11},{"date":"1398/01/27 23:32","price":64.09}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398