کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/27 23:40
قیمت dsعنوان امروز 27 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 27 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:00","price":0},{"date":"1398/01/27 00:00","price":0},{"date":"1398/01/27 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 00:30","price":0},{"date":"1398/01/27 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 00:35","price":0},{"date":"1398/01/27 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 01:00","price":0},{"date":"1398/01/27 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 01:30","price":0},{"date":"1398/01/27 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 01:35","price":0},{"date":"1398/01/27 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 02:00","price":0},{"date":"1398/01/27 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 02:30","price":0},{"date":"1398/01/27 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 02:35","price":0},{"date":"1398/01/27 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 03:00","price":0},{"date":"1398/01/27 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 03:30","price":0},{"date":"1398/01/27 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 03:35","price":0},{"date":"1398/01/27 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 04:00","price":0},{"date":"1398/01/27 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 04:30","price":0},{"date":"1398/01/27 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 04:35","price":0},{"date":"1398/01/27 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 05:00","price":0},{"date":"1398/01/27 05:00","price":0},{"date":"1398/01/27 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 05:30","price":0},{"date":"1398/01/27 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 05:35","price":0},{"date":"1398/01/27 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 06:00","price":0},{"date":"1398/01/27 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 06:30","price":0},{"date":"1398/01/27 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 06:35","price":0},{"date":"1398/01/27 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 07:00","price":0},{"date":"1398/01/27 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 07:30","price":0},{"date":"1398/01/27 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 07:35","price":0},{"date":"1398/01/27 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 08:00","price":0},{"date":"1398/01/27 08:00","price":0},{"date":"1398/01/27 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 08:30","price":0},{"date":"1398/01/27 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 08:35","price":0},{"date":"1398/01/27 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 09:00","price":0},{"date":"1398/01/27 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 09:30","price":0},{"date":"1398/01/27 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 09:35","price":0},{"date":"1398/01/27 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 10:00","price":0},{"date":"1398/01/27 10:00","price":0},{"date":"1398/01/27 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 10:30","price":0},{"date":"1398/01/27 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 10:35","price":0},{"date":"1398/01/27 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 11:00","price":0},{"date":"1398/01/27 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 11:30","price":0},{"date":"1398/01/27 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 11:35","price":0},{"date":"1398/01/27 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 12:00","price":0},{"date":"1398/01/27 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 12:30","price":0},{"date":"1398/01/27 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 12:35","price":0},{"date":"1398/01/27 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 13:00","price":0},{"date":"1398/01/27 13:00","price":0},{"date":"1398/01/27 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 13:30","price":0},{"date":"1398/01/27 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 13:35","price":0},{"date":"1398/01/27 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 14:00","price":0},{"date":"1398/01/27 14:00","price":0},{"date":"1398/01/27 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 14:30","price":0},{"date":"1398/01/27 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 14:35","price":0},{"date":"1398/01/27 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 15:00","price":0},{"date":"1398/01/27 15:00","price":0},{"date":"1398/01/27 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 15:30","price":0},{"date":"1398/01/27 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 15:35","price":0},{"date":"1398/01/27 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 16:00","price":0},{"date":"1398/01/27 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 16:30","price":0},{"date":"1398/01/27 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 16:35","price":0},{"date":"1398/01/27 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 17:00","price":0},{"date":"1398/01/27 17:00","price":0},{"date":"1398/01/27 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 17:30","price":0},{"date":"1398/01/27 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 17:35","price":0},{"date":"1398/01/27 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 18:00","price":0},{"date":"1398/01/27 18:00","price":0},{"date":"1398/01/27 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 18:30","price":0},{"date":"1398/01/27 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 18:35","price":0},{"date":"1398/01/27 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 19:00","price":0},{"date":"1398/01/27 19:00","price":0},{"date":"1398/01/27 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 19:30","price":0},{"date":"1398/01/27 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 19:35","price":0},{"date":"1398/01/27 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 20:00","price":0},{"date":"1398/01/27 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 20:30","price":0},{"date":"1398/01/27 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 20:35","price":0},{"date":"1398/01/27 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 21:00","price":0},{"date":"1398/01/27 21:00","price":0},{"date":"1398/01/27 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 21:30","price":0},{"date":"1398/01/27 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 21:35","price":0},{"date":"1398/01/27 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 22:00","price":0},{"date":"1398/01/27 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 22:30","price":0},{"date":"1398/01/27 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 22:35","price":0},{"date":"1398/01/27 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 23:00","price":0},{"date":"1398/01/27 23:00","price":0},{"date":"1398/01/27 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 23:30","price":0},{"date":"1398/01/27 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/27 23:35","price":0},{"date":"1398/01/27 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399