کمترین: 
26.13
بیشترین: 
27.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.62
زمان: 
1/26 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 26 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 26.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:08","price":26.13},{"date":"1398/01/26 12:32","price":26.37},{"date":"1398/01/26 13:08","price":26.46},{"date":"1398/01/26 13:32","price":26.71},{"date":"1398/01/26 14:08","price":27.08},{"date":"1398/01/26 14:32","price":27.24},{"date":"1398/01/26 15:08","price":27.27},{"date":"1398/01/26 15:32","price":27.16},{"date":"1398/01/26 16:08","price":27.03},{"date":"1398/01/26 16:32","price":27.04},{"date":"1398/01/26 17:08","price":27.11},{"date":"1398/01/26 17:32","price":26.93},{"date":"1398/01/26 18:08","price":27.07},{"date":"1398/01/26 18:32","price":26.96},{"date":"1398/01/26 19:08","price":26.95},{"date":"1398/01/26 19:32","price":26.71},{"date":"1398/01/26 20:08","price":26.73},{"date":"1398/01/26 20:32","price":26.83},{"date":"1398/01/26 21:08","price":26.62}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399