کمترین: 
1913000
بیشترین: 
1931000
قیمت تقلبی: 
1923000
زمان: 
1/26 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 26 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1923000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1931000},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1920000},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1923000},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1913000},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1918000},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1914000},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1928000},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1923000}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400