کمترین: 
1898000
بیشترین: 
1925000
قیمت تقلبی: 
1908000
زمان: 
1/26 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 26 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1908000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1925000},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1912000},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1921000},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1898000},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1903000},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1901000},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1917000},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1908000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399