کمترین: 
2139290
بیشترین: 
2157400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2146360
زمان: 
1/26 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 26 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2146360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":2157400},{"date":"1398/01/26 13:00","price":2148570},{"date":"1398/01/26 14:00","price":2149890},{"date":"1398/01/26 15:00","price":2150780},{"date":"1398/01/26 16:00","price":2139730},{"date":"1398/01/26 18:00","price":2139290},{"date":"1398/01/26 19:00","price":2148570},{"date":"1398/01/26 20:00","price":2146360}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399