کمترین: 
1834600
بیشترین: 
1839400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1835800
زمان: 
1/26 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 26 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1835800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1839400},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1838300},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1838200},{"date":"1398/01/26 15:00","price":1838100},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1836800},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1838700},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1834600},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1835500},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1835800}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399