کمترین: 
627.63
بیشترین: 
632.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
631.75
زمان: 
1/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 631.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 05:08","price":631.13},{"date":"1398/01/26 05:32","price":630.38},{"date":"1398/01/26 06:08","price":630.88},{"date":"1398/01/26 06:32","price":631.63},{"date":"1398/01/26 07:08","price":631.88},{"date":"1398/01/26 07:32","price":631.38},{"date":"1398/01/26 08:08","price":632.13},{"date":"1398/01/26 08:32","price":631.13},{"date":"1398/01/26 09:32","price":630.75},{"date":"1398/01/26 10:08","price":630.63},{"date":"1398/01/26 12:08","price":630.38},{"date":"1398/01/26 12:32","price":630.88},{"date":"1398/01/26 13:08","price":630.13},{"date":"1398/01/26 13:32","price":630.38},{"date":"1398/01/26 14:08","price":627.75},{"date":"1398/01/26 14:32","price":627.63},{"date":"1398/01/26 16:32","price":628.63},{"date":"1398/01/26 17:08","price":628.88},{"date":"1398/01/26 17:32","price":628.63},{"date":"1398/01/26 18:08","price":629.38},{"date":"1398/01/26 18:32","price":629.63},{"date":"1398/01/26 19:08","price":631.13},{"date":"1398/01/26 19:32","price":631},{"date":"1398/01/26 20:08","price":630.13},{"date":"1398/01/26 20:32","price":630.63},{"date":"1398/01/26 21:08","price":630.88},{"date":"1398/01/26 21:32","price":631.38},{"date":"1398/01/26 22:08","price":631.63},{"date":"1398/01/26 22:32","price":631.13},{"date":"1398/01/26 23:08","price":630.38},{"date":"1398/01/26 23:32","price":631.75}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398