کمترین: 
70.91
بیشترین: 
71.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.23
زمان: 
1/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 71.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 05:08","price":71.38},{"date":"1398/01/26 05:32","price":71.25},{"date":"1398/01/26 06:08","price":71.31},{"date":"1398/01/26 06:32","price":71.41},{"date":"1398/01/26 07:08","price":71.44},{"date":"1398/01/26 07:32","price":71.41},{"date":"1398/01/26 08:08","price":71.54},{"date":"1398/01/26 08:32","price":71.43},{"date":"1398/01/26 09:08","price":71.41},{"date":"1398/01/26 09:32","price":71.4},{"date":"1398/01/26 10:08","price":71.34},{"date":"1398/01/26 10:32","price":71.3},{"date":"1398/01/26 12:08","price":71.4},{"date":"1398/01/26 12:32","price":71.47},{"date":"1398/01/26 13:08","price":71.44},{"date":"1398/01/26 13:32","price":71.43},{"date":"1398/01/26 14:08","price":71.06},{"date":"1398/01/26 14:32","price":71.03},{"date":"1398/01/26 15:08","price":70.98},{"date":"1398/01/26 15:32","price":70.93},{"date":"1398/01/26 16:08","price":70.91},{"date":"1398/01/26 16:32","price":70.97},{"date":"1398/01/26 17:08","price":70.99},{"date":"1398/01/26 17:32","price":71.03},{"date":"1398/01/26 18:08","price":71.11},{"date":"1398/01/26 18:32","price":71.19},{"date":"1398/01/26 19:08","price":71.34},{"date":"1398/01/26 19:32","price":71.19},{"date":"1398/01/26 20:08","price":71.01},{"date":"1398/01/26 20:32","price":71.09},{"date":"1398/01/26 21:08","price":71.07},{"date":"1398/01/26 21:32","price":71.11},{"date":"1398/01/26 22:08","price":71.13},{"date":"1398/01/26 22:32","price":71.12},{"date":"1398/01/26 23:08","price":71.08},{"date":"1398/01/26 23:32","price":71.23}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399