کمترین: 
2.586
بیشترین: 
2.647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.586
زمان: 
1/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2.586 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 03:08","price":2.643},{"date":"1398/01/26 03:32","price":2.644},{"date":"1398/01/26 04:32","price":2.643},{"date":"1398/01/26 05:08","price":2.646},{"date":"1398/01/26 05:32","price":2.643},{"date":"1398/01/26 06:08","price":2.646},{"date":"1398/01/26 06:32","price":2.644},{"date":"1398/01/26 08:32","price":2.647},{"date":"1398/01/26 12:08","price":2.643},{"date":"1398/01/26 12:32","price":2.647},{"date":"1398/01/26 13:08","price":2.643},{"date":"1398/01/26 13:32","price":2.642},{"date":"1398/01/26 14:08","price":2.643},{"date":"1398/01/26 15:32","price":2.632},{"date":"1398/01/26 16:08","price":2.627},{"date":"1398/01/26 17:08","price":2.623},{"date":"1398/01/26 17:32","price":2.626},{"date":"1398/01/26 18:08","price":2.604},{"date":"1398/01/26 18:32","price":2.612},{"date":"1398/01/26 19:08","price":2.611},{"date":"1398/01/26 20:08","price":2.604},{"date":"1398/01/26 20:32","price":2.61},{"date":"1398/01/26 21:08","price":2.606},{"date":"1398/01/26 21:32","price":2.607},{"date":"1398/01/26 22:08","price":2.604},{"date":"1398/01/26 22:32","price":2.599},{"date":"1398/01/26 23:08","price":2.594},{"date":"1398/01/26 23:32","price":2.586}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398