کمترین: 
2.0066
بیشترین: 
2.0235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0135
زمان: 
1/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2.0135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 03:08","price":2.0225},{"date":"1398/01/26 04:32","price":2.0235},{"date":"1398/01/26 05:08","price":2.021},{"date":"1398/01/26 05:32","price":2.018},{"date":"1398/01/26 06:08","price":2.0185},{"date":"1398/01/26 06:32","price":2.0209},{"date":"1398/01/26 07:08","price":2.0225},{"date":"1398/01/26 07:32","price":2.0216},{"date":"1398/01/26 08:08","price":2.023},{"date":"1398/01/26 08:32","price":2.0205},{"date":"1398/01/26 09:32","price":2.0195},{"date":"1398/01/26 10:08","price":2.0165},{"date":"1398/01/26 10:32","price":2.0155},{"date":"1398/01/26 12:08","price":2.0165},{"date":"1398/01/26 12:32","price":2.0215},{"date":"1398/01/26 13:08","price":2.022},{"date":"1398/01/26 13:32","price":2.0205},{"date":"1398/01/26 14:08","price":2.0145},{"date":"1398/01/26 14:32","price":2.0155},{"date":"1398/01/26 15:08","price":2.014},{"date":"1398/01/26 15:32","price":2.0115},{"date":"1398/01/26 16:08","price":2.012},{"date":"1398/01/26 16:32","price":2.013},{"date":"1398/01/26 17:08","price":2.0095},{"date":"1398/01/26 17:32","price":2.0066},{"date":"1398/01/26 18:08","price":2.0103},{"date":"1398/01/26 18:32","price":2.0105},{"date":"1398/01/26 19:08","price":2.0185},{"date":"1398/01/26 19:32","price":2.0213},{"date":"1398/01/26 20:08","price":2.0211},{"date":"1398/01/26 20:32","price":2.0235},{"date":"1398/01/26 21:08","price":2.0213},{"date":"1398/01/26 21:32","price":2.0215},{"date":"1398/01/26 22:08","price":2.0195},{"date":"1398/01/26 22:32","price":2.0155},{"date":"1398/01/26 23:08","price":2.011},{"date":"1398/01/26 23:32","price":2.0135}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398