کمترین: 
2.0499
بیشترین: 
2.0669
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.064
زمان: 
1/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2.064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 03:08","price":2.0636},{"date":"1398/01/26 03:32","price":2.0633},{"date":"1398/01/26 04:08","price":2.064},{"date":"1398/01/26 04:32","price":2.0656},{"date":"1398/01/26 05:08","price":2.0641},{"date":"1398/01/26 05:32","price":2.0615},{"date":"1398/01/26 06:08","price":2.0626},{"date":"1398/01/26 06:32","price":2.0654},{"date":"1398/01/26 07:08","price":2.0669},{"date":"1398/01/26 07:32","price":2.0656},{"date":"1398/01/26 08:08","price":2.0666},{"date":"1398/01/26 08:32","price":2.065},{"date":"1398/01/26 09:08","price":2.0646},{"date":"1398/01/26 09:32","price":2.064},{"date":"1398/01/26 10:08","price":2.0622},{"date":"1398/01/26 10:32","price":2.0621},{"date":"1398/01/26 12:08","price":2.0617},{"date":"1398/01/26 12:32","price":2.0629},{"date":"1398/01/26 13:08","price":2.0617},{"date":"1398/01/26 13:32","price":2.0612},{"date":"1398/01/26 14:08","price":2.0518},{"date":"1398/01/26 14:32","price":2.0503},{"date":"1398/01/26 15:08","price":2.0502},{"date":"1398/01/26 15:32","price":2.0499},{"date":"1398/01/26 16:08","price":2.05},{"date":"1398/01/26 16:32","price":2.0528},{"date":"1398/01/26 17:08","price":2.0542},{"date":"1398/01/26 17:32","price":2.0523},{"date":"1398/01/26 18:08","price":2.0564},{"date":"1398/01/26 18:32","price":2.0594},{"date":"1398/01/26 19:08","price":2.0627},{"date":"1398/01/26 19:32","price":2.0656},{"date":"1398/01/26 20:08","price":2.0611},{"date":"1398/01/26 20:32","price":2.0598},{"date":"1398/01/26 21:08","price":2.0622},{"date":"1398/01/26 21:32","price":2.0632},{"date":"1398/01/26 22:08","price":2.064},{"date":"1398/01/26 22:32","price":2.0624},{"date":"1398/01/26 23:08","price":2.0602},{"date":"1398/01/26 23:32","price":2.064}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398