کمترین: 
63.08
بیشترین: 
63.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.48
زمان: 
1/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 63.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 03:08","price":63.59},{"date":"1398/01/26 03:32","price":63.56},{"date":"1398/01/26 04:08","price":63.55},{"date":"1398/01/26 04:32","price":63.64},{"date":"1398/01/26 05:08","price":63.58},{"date":"1398/01/26 05:32","price":63.48},{"date":"1398/01/26 06:08","price":63.51},{"date":"1398/01/26 06:32","price":63.59},{"date":"1398/01/26 07:08","price":63.64},{"date":"1398/01/26 07:32","price":63.65},{"date":"1398/01/26 08:08","price":63.7},{"date":"1398/01/26 08:32","price":63.62},{"date":"1398/01/26 10:08","price":63.56},{"date":"1398/01/26 10:32","price":63.55},{"date":"1398/01/26 12:08","price":63.58},{"date":"1398/01/26 12:32","price":63.62},{"date":"1398/01/26 13:32","price":63.73},{"date":"1398/01/26 14:08","price":63.36},{"date":"1398/01/26 15:08","price":63.33},{"date":"1398/01/26 15:32","price":63.28},{"date":"1398/01/26 16:08","price":63.24},{"date":"1398/01/26 16:32","price":63.3},{"date":"1398/01/26 17:08","price":63.28},{"date":"1398/01/26 17:32","price":63.38},{"date":"1398/01/26 18:08","price":63.45},{"date":"1398/01/26 18:32","price":63.49},{"date":"1398/01/26 19:08","price":63.66},{"date":"1398/01/26 19:32","price":63.3},{"date":"1398/01/26 20:08","price":63.08},{"date":"1398/01/26 20:32","price":63.26},{"date":"1398/01/26 21:08","price":63.2},{"date":"1398/01/26 21:32","price":63.3},{"date":"1398/01/26 22:08","price":63.34},{"date":"1398/01/26 22:32","price":63.39},{"date":"1398/01/26 23:08","price":63.33},{"date":"1398/01/26 23:32","price":63.48}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399