کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/26 23:40
قیمت dsعنوان امروز 26 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 26 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 00:00","price":0},{"date":"1398/01/26 00:00","price":0},{"date":"1398/01/26 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 00:30","price":0},{"date":"1398/01/26 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 00:35","price":0},{"date":"1398/01/26 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 01:00","price":0},{"date":"1398/01/26 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 01:30","price":0},{"date":"1398/01/26 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 01:35","price":0},{"date":"1398/01/26 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 02:00","price":0},{"date":"1398/01/26 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 02:30","price":0},{"date":"1398/01/26 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 02:35","price":0},{"date":"1398/01/26 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 03:00","price":0},{"date":"1398/01/26 03:00","price":0},{"date":"1398/01/26 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 03:30","price":0},{"date":"1398/01/26 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 03:35","price":0},{"date":"1398/01/26 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 04:00","price":0},{"date":"1398/01/26 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 04:30","price":0},{"date":"1398/01/26 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 04:35","price":0},{"date":"1398/01/26 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 05:00","price":0},{"date":"1398/01/26 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 05:30","price":0},{"date":"1398/01/26 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 05:35","price":0},{"date":"1398/01/26 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 06:00","price":0},{"date":"1398/01/26 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 06:30","price":0},{"date":"1398/01/26 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 06:35","price":0},{"date":"1398/01/26 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 07:00","price":0},{"date":"1398/01/26 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 07:30","price":0},{"date":"1398/01/26 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 07:35","price":0},{"date":"1398/01/26 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 08:00","price":0},{"date":"1398/01/26 08:00","price":0},{"date":"1398/01/26 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 08:30","price":0},{"date":"1398/01/26 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 08:35","price":0},{"date":"1398/01/26 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 09:00","price":0},{"date":"1398/01/26 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 09:30","price":0},{"date":"1398/01/26 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 09:35","price":0},{"date":"1398/01/26 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 10:00","price":0},{"date":"1398/01/26 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 10:30","price":0},{"date":"1398/01/26 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 10:35","price":0},{"date":"1398/01/26 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 11:00","price":0},{"date":"1398/01/26 11:00","price":0},{"date":"1398/01/26 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 12:30","price":0},{"date":"1398/01/26 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 12:35","price":0},{"date":"1398/01/26 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 13:00","price":0},{"date":"1398/01/26 13:00","price":0},{"date":"1398/01/26 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 13:30","price":0},{"date":"1398/01/26 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 13:35","price":0},{"date":"1398/01/26 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 14:00","price":0},{"date":"1398/01/26 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 14:30","price":0},{"date":"1398/01/26 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 14:35","price":0},{"date":"1398/01/26 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 15:00","price":0},{"date":"1398/01/26 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 15:30","price":0},{"date":"1398/01/26 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 15:35","price":0},{"date":"1398/01/26 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 16:00","price":0},{"date":"1398/01/26 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 16:30","price":0},{"date":"1398/01/26 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 16:35","price":0},{"date":"1398/01/26 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 17:00","price":0},{"date":"1398/01/26 17:00","price":0},{"date":"1398/01/26 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 17:30","price":0},{"date":"1398/01/26 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 17:35","price":0},{"date":"1398/01/26 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 18:00","price":0},{"date":"1398/01/26 18:00","price":0},{"date":"1398/01/26 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 18:30","price":0},{"date":"1398/01/26 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 18:35","price":0},{"date":"1398/01/26 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 19:00","price":0},{"date":"1398/01/26 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 19:30","price":0},{"date":"1398/01/26 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 19:35","price":0},{"date":"1398/01/26 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 20:00","price":0},{"date":"1398/01/26 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 20:30","price":0},{"date":"1398/01/26 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 20:35","price":0},{"date":"1398/01/26 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 21:00","price":0},{"date":"1398/01/26 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 21:30","price":0},{"date":"1398/01/26 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 21:35","price":0},{"date":"1398/01/26 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 22:00","price":0},{"date":"1398/01/26 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 22:30","price":0},{"date":"1398/01/26 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 22:35","price":0},{"date":"1398/01/26 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 23:00","price":0},{"date":"1398/01/26 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 23:30","price":0},{"date":"1398/01/26 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/26 23:35","price":0},{"date":"1398/01/26 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398