کمترین: 
1876000
بیشترین: 
1898000
قیمت تقلبی: 
1898000
زمان: 
1/25 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 25 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1898000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:30","price":1876000},{"date":"1398/01/25 14:00","price":1884000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":1892000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1898000},{"date":"1398/01/25 18:00","price":1897000},{"date":"1398/01/25 19:00","price":1898000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398