کمترین: 
35408
بیشترین: 
35558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35418
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 25 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 35418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":35547},{"date":"1398/01/25 13:00","price":35558},{"date":"1398/01/25 17:46","price":35408},{"date":"1398/01/25 18:00","price":35426},{"date":"1398/01/25 19:00","price":35410},{"date":"1398/01/25 20:00","price":35418}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399