کمترین: 
34796
بیشترین: 
34943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34806
زمان: 
1/25 20:00
قیمت ریال عمان امروز 25 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 34806 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":34933},{"date":"1398/01/25 13:00","price":34943},{"date":"1398/01/25 17:46","price":34796},{"date":"1398/01/25 18:00","price":34814},{"date":"1398/01/25 19:00","price":34798},{"date":"1398/01/25 20:00","price":34806}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399