کمترین: 
44191
بیشترین: 
44379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44205
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دینار کویت امروز 25 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 44205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":44366},{"date":"1398/01/25 13:00","price":44379},{"date":"1398/01/25 17:46","price":44191},{"date":"1398/01/25 18:00","price":44214},{"date":"1398/01/25 19:00","price":44195},{"date":"1398/01/25 20:00","price":44205}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398