کمترین: 
1870000
بیشترین: 
1889000
قیمت تقلبی: 
1888000
زمان: 
1/25 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 1888000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":1870000},{"date":"1398/01/25 13:00","price":1878000},{"date":"1398/01/25 14:00","price":1881000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":1882000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":1889000},{"date":"1398/01/25 20:00","price":1888000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398