کمترین: 
2096450
بیشترین: 
2132230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2132230
زمان: 
1/25 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 2132230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":2096450},{"date":"1398/01/25 14:00","price":2104400},{"date":"1398/01/25 15:00","price":2122070},{"date":"1398/01/25 17:46","price":2126490},{"date":"1398/01/25 19:00","price":2130020},{"date":"1398/01/25 20:00","price":2132230}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398