کمترین: 
15247
بیشترین: 
15315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15254
زمان: 
1/25 20:00
قیمت یورو امروز 25 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 25 فروردین 1398 , 15254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 11:00","price":15292},{"date":"1398/01/25 13:00","price":15285},{"date":"1398/01/25 14:00","price":15287},{"date":"1398/01/25 15:00","price":15315},{"date":"1398/01/25 17:46","price":15247},{"date":"1398/01/25 18:00","price":15254},{"date":"1398/01/25 19:00","price":15249},{"date":"1398/01/25 20:00","price":15254}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399