کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/25 23:40
قیمت dsعنوان امروز 25 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 25 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 00:00","price":0},{"date":"1398/01/25 00:00","price":0},{"date":"1398/01/25 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 00:30","price":0},{"date":"1398/01/25 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 00:35","price":0},{"date":"1398/01/25 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 01:00","price":0},{"date":"1398/01/25 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 01:30","price":0},{"date":"1398/01/25 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 01:35","price":0},{"date":"1398/01/25 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 02:00","price":0},{"date":"1398/01/25 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 02:30","price":0},{"date":"1398/01/25 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 02:35","price":0},{"date":"1398/01/25 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 03:00","price":0},{"date":"1398/01/25 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 03:30","price":0},{"date":"1398/01/25 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 03:35","price":0},{"date":"1398/01/25 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 04:00","price":0},{"date":"1398/01/25 04:00","price":0},{"date":"1398/01/25 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 04:30","price":0},{"date":"1398/01/25 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 04:35","price":0},{"date":"1398/01/25 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 05:00","price":0},{"date":"1398/01/25 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 05:30","price":0},{"date":"1398/01/25 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 05:35","price":0},{"date":"1398/01/25 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 06:00","price":0},{"date":"1398/01/25 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 06:30","price":0},{"date":"1398/01/25 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 06:35","price":0},{"date":"1398/01/25 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 07:00","price":0},{"date":"1398/01/25 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 07:30","price":0},{"date":"1398/01/25 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 07:35","price":0},{"date":"1398/01/25 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 08:00","price":0},{"date":"1398/01/25 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 08:30","price":0},{"date":"1398/01/25 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 08:35","price":0},{"date":"1398/01/25 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 09:00","price":0},{"date":"1398/01/25 09:00","price":0},{"date":"1398/01/25 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 09:30","price":0},{"date":"1398/01/25 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 09:35","price":0},{"date":"1398/01/25 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 10:00","price":0},{"date":"1398/01/25 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 10:30","price":0},{"date":"1398/01/25 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 10:35","price":0},{"date":"1398/01/25 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 11:00","price":0},{"date":"1398/01/25 11:00","price":0},{"date":"1398/01/25 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 11:30","price":0},{"date":"1398/01/25 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 11:35","price":0},{"date":"1398/01/25 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 12:00","price":0},{"date":"1398/01/25 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 12:30","price":0},{"date":"1398/01/25 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 12:35","price":0},{"date":"1398/01/25 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 13:00","price":0},{"date":"1398/01/25 13:00","price":0},{"date":"1398/01/25 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 13:30","price":0},{"date":"1398/01/25 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 13:35","price":0},{"date":"1398/01/25 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 14:00","price":0},{"date":"1398/01/25 14:00","price":0},{"date":"1398/01/25 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 14:30","price":0},{"date":"1398/01/25 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 14:35","price":0},{"date":"1398/01/25 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 15:00","price":0},{"date":"1398/01/25 15:00","price":0},{"date":"1398/01/25 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 15:30","price":0},{"date":"1398/01/25 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 15:35","price":0},{"date":"1398/01/25 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 17:46","price":0},{"date":"1398/01/25 17:46","price":0},{"date":"1398/01/25 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 18:00","price":0},{"date":"1398/01/25 18:00","price":0},{"date":"1398/01/25 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 18:30","price":0},{"date":"1398/01/25 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 18:35","price":0},{"date":"1398/01/25 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 19:00","price":0},{"date":"1398/01/25 19:00","price":0},{"date":"1398/01/25 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 19:30","price":0},{"date":"1398/01/25 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 19:35","price":0},{"date":"1398/01/25 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 20:00","price":0},{"date":"1398/01/25 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 20:30","price":0},{"date":"1398/01/25 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 20:35","price":0},{"date":"1398/01/25 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 21:00","price":0},{"date":"1398/01/25 21:00","price":0},{"date":"1398/01/25 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 21:30","price":0},{"date":"1398/01/25 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 21:35","price":0},{"date":"1398/01/25 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 22:00","price":0},{"date":"1398/01/25 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 22:30","price":0},{"date":"1398/01/25 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 22:35","price":0},{"date":"1398/01/25 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 23:00","price":0},{"date":"1398/01/25 23:00","price":0},{"date":"1398/01/25 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 23:30","price":0},{"date":"1398/01/25 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/25 23:35","price":0},{"date":"1398/01/25 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398