کمترین: 
34207
بیشترین: 
36179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35821
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دینار بحرین امروز 24 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 35821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":36179},{"date":"1398/01/24 13:00","price":36177},{"date":"1398/01/24 15:00","price":34207},{"date":"1398/01/24 16:00","price":35821},{"date":"1398/01/24 17:00","price":35792},{"date":"1398/01/24 18:00","price":35821}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399