کمترین: 
33616
بیشترین: 
35554
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35202
زمان: 
1/24 18:00
قیمت ریال عمان امروز 24 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 35202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":35554},{"date":"1398/01/24 13:00","price":35552},{"date":"1398/01/24 15:00","price":33616},{"date":"1398/01/24 16:00","price":35202},{"date":"1398/01/24 17:00","price":35174},{"date":"1398/01/24 18:00","price":35202}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399