کمترین: 
42692
بیشترین: 
45155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44707
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دینار کویت امروز 24 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 44707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":45155},{"date":"1398/01/24 13:00","price":45151},{"date":"1398/01/24 15:00","price":42692},{"date":"1398/01/24 16:00","price":44707},{"date":"1398/01/24 17:00","price":44671},{"date":"1398/01/24 18:00","price":44707}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399