کمترین: 
16988
بیشترین: 
17968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17790
زمان: 
1/24 18:00
قیمت پوند امروز 24 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 24 فروردین 1398 , 17790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":17968},{"date":"1398/01/24 13:00","price":17967},{"date":"1398/01/24 15:00","price":16988},{"date":"1398/01/24 16:00","price":17790},{"date":"1398/01/24 17:00","price":17776},{"date":"1398/01/24 18:00","price":17790}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399