کمترین: 
1866000
بیشترین: 
1899000
قیمت تقلبی: 
1889500
زمان: 
1/24 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 24 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1889500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1899000},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1895000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1877000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1871000},{"date":"1398/01/24 16:00","price":1866000},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1880000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1893000},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1889500}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399