کمترین: 
1851000
بیشترین: 
1899000
قیمت تقلبی: 
1884000
زمان: 
1/24 19:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1884000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1899000},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1895000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1871000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1851000},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1866000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1875000},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1884000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398