کمترین: 
2077900
بیشترین: 
2111030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2111030
زمان: 
1/24 18:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 24 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2111030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":2097780},{"date":"1398/01/24 13:00","price":2099990},{"date":"1398/01/24 14:00","price":2077900},{"date":"1398/01/24 15:00","price":2080110},{"date":"1398/01/24 17:00","price":2104400},{"date":"1398/01/24 18:00","price":2111030}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398