کمترین: 
1749400
بیشترین: 
1850900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1832100
زمان: 
1/24 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 24 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1832100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1849700},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1850900},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1850000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1749400},{"date":"1398/01/24 16:00","price":1831000},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1832100},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1831500},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1830800},{"date":"1398/01/24 20:00","price":1832100}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399