کمترین: 
631.88
بیشترین: 
632.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632.38
زمان: 
1/24 01:08
قیمت گازوئیل امروز 24 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 632.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:08","price":631.88},{"date":"1398/01/24 00:32","price":632.63},{"date":"1398/01/24 01:08","price":632.38}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399