کمترین: 
2.0684
بیشترین: 
2.0695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0684
زمان: 
1/24 02:08
قیمت نفت کوره امروز 24 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2.0684 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:08","price":2.0685},{"date":"1398/01/24 00:32","price":2.069},{"date":"1398/01/24 01:08","price":2.0695},{"date":"1398/01/24 01:32","price":2.0689},{"date":"1398/01/24 02:08","price":2.0684}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399