کمترین: 
71.5
بیشترین: 
71.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.52
زمان: 
1/24 02:08
قیمت نفت برنت امروز 24 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 71.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:08","price":71.52},{"date":"1398/01/24 00:32","price":71.57},{"date":"1398/01/24 01:08","price":71.56},{"date":"1398/01/24 01:32","price":71.5},{"date":"1398/01/24 02:08","price":71.52}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399