کمترین: 
63.77
بیشترین: 
63.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.8
زمان: 
1/24 02:08
قیمت نفت سبک امروز 24 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 63.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:08","price":63.8},{"date":"1398/01/24 00:32","price":63.84},{"date":"1398/01/24 01:08","price":63.81},{"date":"1398/01/24 01:32","price":63.77},{"date":"1398/01/24 02:08","price":63.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399