کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/24 23:40
قیمت dsعنوان امروز 24 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 24 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:00","price":0},{"date":"1398/01/24 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 00:30","price":0},{"date":"1398/01/24 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 00:35","price":0},{"date":"1398/01/24 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 01:00","price":0},{"date":"1398/01/24 01:00","price":0},{"date":"1398/01/24 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 01:30","price":0},{"date":"1398/01/24 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 01:35","price":0},{"date":"1398/01/24 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 02:00","price":0},{"date":"1398/01/24 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 02:30","price":0},{"date":"1398/01/24 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 02:35","price":0},{"date":"1398/01/24 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 03:00","price":0},{"date":"1398/01/24 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 03:30","price":0},{"date":"1398/01/24 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 03:35","price":0},{"date":"1398/01/24 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 04:00","price":0},{"date":"1398/01/24 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 04:30","price":0},{"date":"1398/01/24 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 04:35","price":0},{"date":"1398/01/24 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 05:00","price":0},{"date":"1398/01/24 05:00","price":0},{"date":"1398/01/24 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 05:30","price":0},{"date":"1398/01/24 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 05:35","price":0},{"date":"1398/01/24 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 06:00","price":0},{"date":"1398/01/24 06:00","price":0},{"date":"1398/01/24 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 06:30","price":0},{"date":"1398/01/24 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 06:35","price":0},{"date":"1398/01/24 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 07:00","price":0},{"date":"1398/01/24 07:00","price":0},{"date":"1398/01/24 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 07:30","price":0},{"date":"1398/01/24 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 07:35","price":0},{"date":"1398/01/24 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 08:00","price":0},{"date":"1398/01/24 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 08:30","price":0},{"date":"1398/01/24 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 08:35","price":0},{"date":"1398/01/24 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 09:00","price":0},{"date":"1398/01/24 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 09:30","price":0},{"date":"1398/01/24 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 09:35","price":0},{"date":"1398/01/24 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 10:00","price":0},{"date":"1398/01/24 10:00","price":0},{"date":"1398/01/24 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 10:30","price":0},{"date":"1398/01/24 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 10:35","price":0},{"date":"1398/01/24 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 11:00","price":0},{"date":"1398/01/24 11:00","price":0},{"date":"1398/01/24 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 11:30","price":0},{"date":"1398/01/24 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 11:35","price":0},{"date":"1398/01/24 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 12:00","price":0},{"date":"1398/01/24 12:00","price":0},{"date":"1398/01/24 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 12:30","price":0},{"date":"1398/01/24 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 12:35","price":0},{"date":"1398/01/24 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 13:00","price":0},{"date":"1398/01/24 13:00","price":0},{"date":"1398/01/24 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 13:30","price":0},{"date":"1398/01/24 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 13:35","price":0},{"date":"1398/01/24 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 14:00","price":0},{"date":"1398/01/24 14:00","price":0},{"date":"1398/01/24 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 14:30","price":0},{"date":"1398/01/24 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 14:35","price":0},{"date":"1398/01/24 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 15:00","price":0},{"date":"1398/01/24 15:00","price":0},{"date":"1398/01/24 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 15:30","price":0},{"date":"1398/01/24 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 15:35","price":0},{"date":"1398/01/24 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 16:00","price":0},{"date":"1398/01/24 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 16:30","price":0},{"date":"1398/01/24 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 16:35","price":0},{"date":"1398/01/24 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 17:00","price":0},{"date":"1398/01/24 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 17:30","price":0},{"date":"1398/01/24 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 17:35","price":0},{"date":"1398/01/24 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 18:00","price":0},{"date":"1398/01/24 18:00","price":0},{"date":"1398/01/24 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 18:30","price":0},{"date":"1398/01/24 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 18:35","price":0},{"date":"1398/01/24 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 19:00","price":0},{"date":"1398/01/24 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 19:30","price":0},{"date":"1398/01/24 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 19:35","price":0},{"date":"1398/01/24 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 20:00","price":0},{"date":"1398/01/24 20:00","price":0},{"date":"1398/01/24 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 20:30","price":0},{"date":"1398/01/24 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 20:35","price":0},{"date":"1398/01/24 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 21:00","price":0},{"date":"1398/01/24 21:00","price":0},{"date":"1398/01/24 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 21:30","price":0},{"date":"1398/01/24 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 21:35","price":0},{"date":"1398/01/24 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 22:00","price":0},{"date":"1398/01/24 22:00","price":0},{"date":"1398/01/24 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 22:30","price":0},{"date":"1398/01/24 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 22:35","price":0},{"date":"1398/01/24 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 23:00","price":0},{"date":"1398/01/24 23:00","price":0},{"date":"1398/01/24 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 23:30","price":0},{"date":"1398/01/24 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/24 23:35","price":0},{"date":"1398/01/24 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398