کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
1/24 00:00
قیمت dsعنوان امروز 24 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399