کمترین: 
26.47
بیشترین: 
27.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.58
زمان: 
1/23 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 23 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 26.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 11:08","price":27.5},{"date":"1398/01/23 11:32","price":27.43},{"date":"1398/01/23 12:08","price":27.1},{"date":"1398/01/23 12:32","price":26.99},{"date":"1398/01/23 13:16","price":27.27},{"date":"1398/01/23 13:32","price":27.09},{"date":"1398/01/23 14:08","price":27.06},{"date":"1398/01/23 14:32","price":26.73},{"date":"1398/01/23 15:08","price":26.74},{"date":"1398/01/23 15:32","price":26.75},{"date":"1398/01/23 16:08","price":26.83},{"date":"1398/01/23 16:32","price":26.91},{"date":"1398/01/23 17:08","price":26.75},{"date":"1398/01/23 17:32","price":26.78},{"date":"1398/01/23 18:08","price":26.66},{"date":"1398/01/23 18:32","price":26.55},{"date":"1398/01/23 19:08","price":26.7},{"date":"1398/01/23 19:32","price":26.47},{"date":"1398/01/23 20:08","price":26.5},{"date":"1398/01/23 20:32","price":26.58}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399