کمترین: 
2.654
بیشترین: 
2.683
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.654
زمان: 
1/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 2.654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:32","price":2.673},{"date":"1398/01/23 01:08","price":2.675},{"date":"1398/01/23 01:32","price":2.671},{"date":"1398/01/23 03:08","price":2.678},{"date":"1398/01/23 03:32","price":2.676},{"date":"1398/01/23 04:08","price":2.675},{"date":"1398/01/23 05:08","price":2.676},{"date":"1398/01/23 05:32","price":2.675},{"date":"1398/01/23 07:32","price":2.673},{"date":"1398/01/23 08:08","price":2.675},{"date":"1398/01/23 08:32","price":2.674},{"date":"1398/01/23 09:08","price":2.675},{"date":"1398/01/23 11:08","price":2.672},{"date":"1398/01/23 11:32","price":2.671},{"date":"1398/01/23 12:32","price":2.67},{"date":"1398/01/23 13:32","price":2.677},{"date":"1398/01/23 14:08","price":2.675},{"date":"1398/01/23 14:32","price":2.671},{"date":"1398/01/23 15:08","price":2.675},{"date":"1398/01/23 16:08","price":2.681},{"date":"1398/01/23 16:32","price":2.673},{"date":"1398/01/23 17:08","price":2.668},{"date":"1398/01/23 17:32","price":2.68},{"date":"1398/01/23 18:08","price":2.683},{"date":"1398/01/23 18:32","price":2.668},{"date":"1398/01/23 19:08","price":2.667},{"date":"1398/01/23 19:32","price":2.662},{"date":"1398/01/23 20:08","price":2.657},{"date":"1398/01/23 20:32","price":2.655},{"date":"1398/01/23 21:08","price":2.657},{"date":"1398/01/23 21:32","price":2.656},{"date":"1398/01/23 22:08","price":2.659},{"date":"1398/01/23 23:32","price":2.654}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399