کمترین: 
630.88
بیشترین: 
636.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632.38
زمان: 
1/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 632.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:32","price":631.38},{"date":"1398/01/23 01:32","price":631.63},{"date":"1398/01/23 02:08","price":631.5},{"date":"1398/01/23 05:08","price":631.38},{"date":"1398/01/23 06:32","price":631.13},{"date":"1398/01/23 07:08","price":630.88},{"date":"1398/01/23 07:32","price":631.13},{"date":"1398/01/23 08:08","price":631.88},{"date":"1398/01/23 09:08","price":631.75},{"date":"1398/01/23 09:32","price":632.38},{"date":"1398/01/23 10:08","price":632.63},{"date":"1398/01/23 10:32","price":632.38},{"date":"1398/01/23 11:08","price":632.13},{"date":"1398/01/23 11:32","price":631.88},{"date":"1398/01/23 12:08","price":630.88},{"date":"1398/01/23 12:32","price":631.13},{"date":"1398/01/23 13:16","price":633.38},{"date":"1398/01/23 13:32","price":634.13},{"date":"1398/01/23 14:08","price":635.38},{"date":"1398/01/23 15:32","price":636.38},{"date":"1398/01/23 16:08","price":635.38},{"date":"1398/01/23 16:32","price":635.75},{"date":"1398/01/23 17:08","price":636.13},{"date":"1398/01/23 17:32","price":635.88},{"date":"1398/01/23 18:08","price":633.75},{"date":"1398/01/23 18:32","price":632.38},{"date":"1398/01/23 19:08","price":632.88},{"date":"1398/01/23 19:32","price":631.88},{"date":"1398/01/23 20:08","price":633.13},{"date":"1398/01/23 20:32","price":632.88},{"date":"1398/01/23 21:08","price":633.63},{"date":"1398/01/23 21:32","price":633.13},{"date":"1398/01/23 22:08","price":633.63},{"date":"1398/01/23 23:08","price":633.88},{"date":"1398/01/23 23:32","price":632.38}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398