کمترین: 
2.0689
بیشترین: 
2.0869
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0694
زمان: 
1/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 2.0694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:32","price":2.0728},{"date":"1398/01/23 01:08","price":2.0731},{"date":"1398/01/23 01:32","price":2.0744},{"date":"1398/01/23 02:08","price":2.0737},{"date":"1398/01/23 03:08","price":2.0735},{"date":"1398/01/23 03:32","price":2.0736},{"date":"1398/01/23 04:08","price":2.0729},{"date":"1398/01/23 04:32","price":2.0744},{"date":"1398/01/23 05:08","price":2.0728},{"date":"1398/01/23 05:32","price":2.0723},{"date":"1398/01/23 06:08","price":2.0712},{"date":"1398/01/23 06:32","price":2.0706},{"date":"1398/01/23 07:08","price":2.0689},{"date":"1398/01/23 07:32","price":2.0703},{"date":"1398/01/23 08:08","price":2.0725},{"date":"1398/01/23 08:32","price":2.0728},{"date":"1398/01/23 09:08","price":2.0722},{"date":"1398/01/23 09:32","price":2.0747},{"date":"1398/01/23 10:32","price":2.0748},{"date":"1398/01/23 11:08","price":2.0737},{"date":"1398/01/23 11:32","price":2.073},{"date":"1398/01/23 12:08","price":2.0707},{"date":"1398/01/23 12:32","price":2.07},{"date":"1398/01/23 13:16","price":2.0812},{"date":"1398/01/23 13:32","price":2.0816},{"date":"1398/01/23 14:08","price":2.0852},{"date":"1398/01/23 14:32","price":2.0849},{"date":"1398/01/23 15:08","price":2.085},{"date":"1398/01/23 15:32","price":2.0867},{"date":"1398/01/23 16:08","price":2.0835},{"date":"1398/01/23 16:32","price":2.0841},{"date":"1398/01/23 17:08","price":2.0853},{"date":"1398/01/23 17:32","price":2.0869},{"date":"1398/01/23 18:08","price":2.0751},{"date":"1398/01/23 18:32","price":2.0716},{"date":"1398/01/23 19:08","price":2.0707},{"date":"1398/01/23 19:32","price":2.0694},{"date":"1398/01/23 20:08","price":2.0731},{"date":"1398/01/23 20:32","price":2.0722},{"date":"1398/01/23 21:08","price":2.0743},{"date":"1398/01/23 21:32","price":2.0728},{"date":"1398/01/23 22:08","price":2.0732},{"date":"1398/01/23 23:08","price":2.0758},{"date":"1398/01/23 23:32","price":2.0694}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399