کمترین: 
70.93
بیشترین: 
71.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.56
زمان: 
1/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 71.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:32","price":70.98},{"date":"1398/01/23 01:08","price":70.97},{"date":"1398/01/23 03:08","price":70.98},{"date":"1398/01/23 05:08","price":70.96},{"date":"1398/01/23 05:32","price":70.97},{"date":"1398/01/23 06:08","price":71.03},{"date":"1398/01/23 07:08","price":70.93},{"date":"1398/01/23 07:32","price":71},{"date":"1398/01/23 08:08","price":71.03},{"date":"1398/01/23 08:32","price":71.02},{"date":"1398/01/23 09:08","price":71.01},{"date":"1398/01/23 09:32","price":71.09},{"date":"1398/01/23 10:08","price":71.08},{"date":"1398/01/23 10:32","price":71.1},{"date":"1398/01/23 11:08","price":71.07},{"date":"1398/01/23 11:32","price":71.03},{"date":"1398/01/23 12:08","price":70.97},{"date":"1398/01/23 13:16","price":71.28},{"date":"1398/01/23 13:32","price":71.47},{"date":"1398/01/23 14:08","price":71.56},{"date":"1398/01/23 14:32","price":71.59},{"date":"1398/01/23 15:32","price":71.64},{"date":"1398/01/23 16:08","price":71.59},{"date":"1398/01/23 16:32","price":71.62},{"date":"1398/01/23 17:08","price":71.66},{"date":"1398/01/23 17:32","price":71.67},{"date":"1398/01/23 18:08","price":71.45},{"date":"1398/01/23 18:32","price":71.36},{"date":"1398/01/23 19:08","price":71.47},{"date":"1398/01/23 20:08","price":71.58},{"date":"1398/01/23 20:32","price":71.47},{"date":"1398/01/23 21:08","price":71.56},{"date":"1398/01/23 21:32","price":71.55},{"date":"1398/01/23 22:08","price":71.68},{"date":"1398/01/23 23:08","price":71.7},{"date":"1398/01/23 23:32","price":71.56}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399