کمترین: 
2.0275
بیشترین: 
2.0444
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0335
زمان: 
1/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 23 فروردین 1398 , 2.0335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:00","price":2.0275},{"date":"1398/01/23 00:32","price":2.031},{"date":"1398/01/23 01:08","price":2.033},{"date":"1398/01/23 01:32","price":2.0353},{"date":"1398/01/23 02:08","price":2.0345},{"date":"1398/01/23 03:08","price":2.034},{"date":"1398/01/23 03:32","price":2.0335},{"date":"1398/01/23 04:08","price":2.0345},{"date":"1398/01/23 04:32","price":2.0355},{"date":"1398/01/23 05:08","price":2.0348},{"date":"1398/01/23 05:32","price":2.0345},{"date":"1398/01/23 06:08","price":2.035},{"date":"1398/01/23 06:32","price":2.0345},{"date":"1398/01/23 07:08","price":2.0325},{"date":"1398/01/23 07:32","price":2.034},{"date":"1398/01/23 08:08","price":2.0365},{"date":"1398/01/23 08:32","price":2.036},{"date":"1398/01/23 09:08","price":2.0355},{"date":"1398/01/23 09:32","price":2.0365},{"date":"1398/01/23 11:32","price":2.0335},{"date":"1398/01/23 12:08","price":2.0334},{"date":"1398/01/23 12:32","price":2.0345},{"date":"1398/01/23 13:16","price":2.039},{"date":"1398/01/23 13:32","price":2.0392},{"date":"1398/01/23 14:32","price":2.0385},{"date":"1398/01/23 15:08","price":2.0355},{"date":"1398/01/23 15:32","price":2.0381},{"date":"1398/01/23 16:08","price":2.0355},{"date":"1398/01/23 16:32","price":2.033},{"date":"1398/01/23 17:08","price":2.0358},{"date":"1398/01/23 17:32","price":2.0385},{"date":"1398/01/23 18:08","price":2.033},{"date":"1398/01/23 18:32","price":2.0276},{"date":"1398/01/23 19:08","price":2.0351},{"date":"1398/01/23 19:32","price":2.033},{"date":"1398/01/23 20:08","price":2.0361},{"date":"1398/01/23 20:32","price":2.0365},{"date":"1398/01/23 21:08","price":2.038},{"date":"1398/01/23 21:32","price":2.04},{"date":"1398/01/23 22:08","price":2.0429},{"date":"1398/01/23 23:08","price":2.0444},{"date":"1398/01/23 23:32","price":2.0335}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399