کمترین: 
63.59
بیشترین: 
64.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.87
زمان: 
1/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 فروردین 1398 , 63.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:00","price":63.59},{"date":"1398/01/23 00:32","price":63.7},{"date":"1398/01/23 01:08","price":63.72},{"date":"1398/01/23 01:32","price":63.73},{"date":"1398/01/23 03:08","price":63.7},{"date":"1398/01/23 03:32","price":63.67},{"date":"1398/01/23 04:08","price":63.72},{"date":"1398/01/23 04:32","price":63.75},{"date":"1398/01/23 05:08","price":63.74},{"date":"1398/01/23 05:32","price":63.78},{"date":"1398/01/23 06:08","price":63.77},{"date":"1398/01/23 06:32","price":63.81},{"date":"1398/01/23 07:08","price":63.73},{"date":"1398/01/23 07:32","price":63.75},{"date":"1398/01/23 08:08","price":63.8},{"date":"1398/01/23 09:32","price":63.86},{"date":"1398/01/23 10:32","price":63.84},{"date":"1398/01/23 11:08","price":63.85},{"date":"1398/01/23 11:32","price":63.83},{"date":"1398/01/23 12:08","price":63.81},{"date":"1398/01/23 12:32","price":63.8},{"date":"1398/01/23 13:16","price":64.17},{"date":"1398/01/23 13:32","price":64.29},{"date":"1398/01/23 14:08","price":64.44},{"date":"1398/01/23 14:32","price":64.46},{"date":"1398/01/23 15:08","price":64.47},{"date":"1398/01/23 15:32","price":64.55},{"date":"1398/01/23 16:08","price":64.44},{"date":"1398/01/23 16:32","price":64.45},{"date":"1398/01/23 17:08","price":64.56},{"date":"1398/01/23 17:32","price":64.52},{"date":"1398/01/23 18:08","price":64.16},{"date":"1398/01/23 18:32","price":64.06},{"date":"1398/01/23 19:08","price":64.22},{"date":"1398/01/23 19:32","price":64.16},{"date":"1398/01/23 20:08","price":64.28},{"date":"1398/01/23 20:32","price":64.14},{"date":"1398/01/23 21:08","price":64.13},{"date":"1398/01/23 21:32","price":64.11},{"date":"1398/01/23 22:08","price":64.2},{"date":"1398/01/23 23:08","price":64.08},{"date":"1398/01/23 23:32","price":63.87}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399