کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/23 23:40
قیمت dsعنوان امروز 23 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 23 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/23 00:00","price":0},{"date":"1398/01/23 00:00","price":0},{"date":"1398/01/23 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 00:30","price":0},{"date":"1398/01/23 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 00:35","price":0},{"date":"1398/01/23 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 01:00","price":0},{"date":"1398/01/23 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 01:30","price":0},{"date":"1398/01/23 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 01:35","price":0},{"date":"1398/01/23 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 02:00","price":0},{"date":"1398/01/23 02:00","price":0},{"date":"1398/01/23 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 02:30","price":0},{"date":"1398/01/23 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 02:35","price":0},{"date":"1398/01/23 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 03:00","price":0},{"date":"1398/01/23 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 03:30","price":0},{"date":"1398/01/23 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 04:00","price":0},{"date":"1398/01/23 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 04:30","price":0},{"date":"1398/01/23 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 04:35","price":0},{"date":"1398/01/23 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 05:00","price":0},{"date":"1398/01/23 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 05:30","price":0},{"date":"1398/01/23 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 05:35","price":0},{"date":"1398/01/23 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 06:00","price":0},{"date":"1398/01/23 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 06:30","price":0},{"date":"1398/01/23 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 06:35","price":0},{"date":"1398/01/23 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 07:00","price":0},{"date":"1398/01/23 07:00","price":0},{"date":"1398/01/23 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 07:30","price":0},{"date":"1398/01/23 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 07:35","price":0},{"date":"1398/01/23 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 08:00","price":0},{"date":"1398/01/23 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 08:30","price":0},{"date":"1398/01/23 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 08:35","price":0},{"date":"1398/01/23 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 09:00","price":0},{"date":"1398/01/23 09:00","price":0},{"date":"1398/01/23 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 09:30","price":0},{"date":"1398/01/23 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 09:35","price":0},{"date":"1398/01/23 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 10:00","price":0},{"date":"1398/01/23 10:00","price":0},{"date":"1398/01/23 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 10:30","price":0},{"date":"1398/01/23 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 10:35","price":0},{"date":"1398/01/23 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 11:00","price":0},{"date":"1398/01/23 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 11:30","price":0},{"date":"1398/01/23 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 11:35","price":0},{"date":"1398/01/23 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 12:00","price":0},{"date":"1398/01/23 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 12:30","price":0},{"date":"1398/01/23 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 12:35","price":0},{"date":"1398/01/23 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 13:00","price":0},{"date":"1398/01/23 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 13:30","price":0},{"date":"1398/01/23 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 13:35","price":0},{"date":"1398/01/23 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 14:00","price":0},{"date":"1398/01/23 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 14:30","price":0},{"date":"1398/01/23 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 14:35","price":0},{"date":"1398/01/23 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 15:00","price":0},{"date":"1398/01/23 15:00","price":0},{"date":"1398/01/23 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 15:30","price":0},{"date":"1398/01/23 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 15:35","price":0},{"date":"1398/01/23 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 16:00","price":0},{"date":"1398/01/23 16:00","price":0},{"date":"1398/01/23 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 16:30","price":0},{"date":"1398/01/23 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 16:35","price":0},{"date":"1398/01/23 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 17:00","price":0},{"date":"1398/01/23 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 17:30","price":0},{"date":"1398/01/23 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 17:35","price":0},{"date":"1398/01/23 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 18:00","price":0},{"date":"1398/01/23 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 18:30","price":0},{"date":"1398/01/23 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 18:35","price":0},{"date":"1398/01/23 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 19:00","price":0},{"date":"1398/01/23 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 19:30","price":0},{"date":"1398/01/23 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 19:35","price":0},{"date":"1398/01/23 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 20:00","price":0},{"date":"1398/01/23 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 20:30","price":0},{"date":"1398/01/23 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 20:35","price":0},{"date":"1398/01/23 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 21:00","price":0},{"date":"1398/01/23 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 21:30","price":0},{"date":"1398/01/23 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 21:35","price":0},{"date":"1398/01/23 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 22:00","price":0},{"date":"1398/01/23 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 22:30","price":0},{"date":"1398/01/23 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 22:35","price":0},{"date":"1398/01/23 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 23:00","price":0},{"date":"1398/01/23 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 23:30","price":0},{"date":"1398/01/23 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/23 23:35","price":0},{"date":"1398/01/23 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398