کمترین: 
45168
بیشترین: 
45183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45183
زمان: 
1/22 15:00
قیمت دینار کویت امروز 22 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 45183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":45183},{"date":"1398/01/22 14:00","price":45168},{"date":"1398/01/22 15:00","price":45183}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399