کمترین: 
1924000
بیشترین: 
1940000
قیمت تقلبی: 
1933000
زمان: 
1/22 16:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 22 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1933000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1940000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1927000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1924000},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1929000},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1933000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398