کمترین: 
1907000
بیشترین: 
1922000
قیمت تقلبی: 
1917000
زمان: 
1/22 16:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 22 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1917000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":1922000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1912000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1907000},{"date":"1398/01/22 15:00","price":1914000},{"date":"1398/01/22 16:00","price":1917000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398