کمترین: 
2108820
بیشترین: 
2128690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2119860
زمان: 
1/22 16:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 22 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2119860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":2128690},{"date":"1398/01/22 13:00","price":2115440},{"date":"1398/01/22 14:00","price":2108820},{"date":"1398/01/22 15:00","price":2111030},{"date":"1398/01/22 16:00","price":2119860}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399